สนพ.ทหาร

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
banner2
k7 5 57
การบรรยายวิชาการเพื่อสุขภาพ...
สนพ.ยบ.ทหาร จัดการบรรยายวิชาการเพื่อสุขภาพ หัวข้อ "ไขมันในเลือดสูง แก้ไม่ยาก...ได้ด้วยตัวเรา" บรรยายโดย ศ.นพ.สุรัตน์  โคมินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยว- ชาญด้านโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดีเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐- ๑๖๐๐ ณ สโมสร บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ)

k7 6 57
การประชุมวิชาการทางการแพทย์...
สนพ.ยบ.ทหาร จัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ Medical Conference เรื่อง "ยายละลายลิ่มเลือด Metalyse สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน" บรรยายโดย วิทยากรภายนอกเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ)
k7 2 57การประชุมวิชาการทางการแพทย์...
สน พ.ยบ.ทหาร จัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ Medical Conference เรื่อง "ทบทวนการใช้ยา Ezetrol" บรร- ยายโดย น.อ.ธราธร  รัตนเนนย์ เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒๐๐  ณ  ห้องประชุม อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ
 
k7 4 57

 
พิธีประดับยศให้กับข้าราชการ...      
พลตรี สชาย ว่องไวพานิช ผอ.สนพ.ยบ. ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ สนพ.ยบ.ทหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศ เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ)


k7 1 57การประชุมรายงานผลการสัมมนา...
สนพ.ยบ.ทหาร จัดการประชุมเพื่อรายงานผล
การ ประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่อง"International ICMM Law Of Armed Con-flict and Mediacl Ethics Course 3/2014"บรรยายโดย ร.อ.หญิง ภรดี สีหบุตรเมื่อ ๓ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม อาคาร สนพ. ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

2013032573827เรียนผู้ใช้บริการ

      กองทันตกรรม จะเปิดให้บริการทางทันตกรรมจัดฟัน ทุกวันพูธ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ เริ่มเปิดให้บริการเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ และไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง