เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2016 12 08 90437

                                                                                             

หัวข้อกิจกรรมหน่วยงาน       

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

๑. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่พิจารณาเสนอนโยบายวางแผนอำนวยการประสานงานกำกับดูแลทางสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์กำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาและวิธีที่ใช้สอบวิชาสายงานเฉพาะตำแหน่งเพื่อการจัดหากำลังพล ในสายวิทยาการแพทย์
ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการปรับย้ายกำลังพลในสายวิทยาการแพทย์จัดทำแผน และ โครงการทางการแพทย์ กำหนดมาตรฐานทางการแพทย์การฝึกศึกษาในสายวิทยาการแพทย์เป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์ในกองบัญชาการกองทัพไทย

๒. ให้บริการและการตรวจรักษาทางการแพทย์ การทันตกรรมการเภสัชกรรม การพยาบาลการรังสีกรรม ปฏิบัติการชีวเคมีวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้แก่กำลังพลและครอบครัวในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งให้บริการแก่บุคคลพลเรือนเท่าที่จำเป็นตามขีดความสามารถ

๓. ดำเนินการด้านเวชกรรมป้องกัน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี แก่กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทยการส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ วิชาการด้านสุขศึกษาการสุขาภิบาล การอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโรค ให้แก่กำลังพลและครอบครัว ในกองบัญชาการกองทัพไทยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายการเลือกใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้เหมาะสมการวิเคราะห์ประเมินผลและการจัดทำรายงานทางระบาดวิทยาตลอดจนจัดชุดแพทย์สนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ของกองบัญชาการกองทัพไทย

๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลังสายแพทย์ยา เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์สายแพทย์ ตลอดจนการจัดทำ และรับรองคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ในกองบัญชาการกองทัพไทย

๕. ดำเนินการ และประสานการปฏิบัติด้านการแพทย์ทหารการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติ หรือ
โรคระบาดและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกกองบัญชาการกองทัพไทย