เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประวัติสำนักงานแพทย์

    สำนักงานแพทย์ทหารจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ ๑๑๙/๓๘ ลง ๑ ก.พ.๓๘
เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานแพทย์ทหาร เป็นหน่วยขึ้นตรงสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ก.ย.๓๗
โดยการยกเลิกตำแหน่ง นายแพทย์ประจำสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด จำนวน ๕ อัตรา กับตำแหน่งในกองแพทย์
กรมยุทธบริการทหาร อีกจำนวน ๔๗ อัตรา รวมเป็น ๕๒ อัตรามีที่ตั้งอยู่ภายใน กรมยุทธบริการทหาร และ
มีผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร อัตรา พลตรี เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยในระยะแรกมีที่ตั้งอยู่ภายใน
กรมยุทธบริการทหาร

     ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๔๕ สำนักงานแพทย์ทหาร ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ ณ อาคารสำนักงานแพทย์ทหาร(อาคาร ๑๘) กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

  เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ทำให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรา สำนักงานแพทย์ทหาร จาก ๕๒ อัตรา เป็น ๗๔ อัตรา

    เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๕๔ สำนักงานแพทย์ทหาร ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ ภายในกรมยุทธบริการทหาร (บางซ่อน) โดยดำรงการบริการทางการแพทย์บางส่วน และจัดตั้งสำนักผู้บังคับบัญชา   สนพ.ทหาร (ส่วนหน้า) ณ ที่ตั้งอาคารสำนักงานแพทย์ทหาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ

    เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๕๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานแพทย์ทหาร เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธบริการทหาร และปรับอัตราสำนักงานแพทย์ทหาร จาก ๗๔ อัตรา เป็น ๑๓๖ อัตรา