เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ภารกิจ

 

  มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการแพทย์ และการเวชกรรมป้องกัน รวมทั้งกำกับดูแลกิจการกำลังพล การฝึกศึกษาของกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนเป็นหัวหน้าสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์กำกับดูแล ทางสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ มีผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ