เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน


การแบ่งส่วนราชการ

๑.  กองสนับสนุนมีหน้าที่ดำเนินการและกำกับดูแลงานด้านการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพลการส่งกำลังบำรุงสายแพทย์ การจัดหาสายแพทย์ การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การพิธี การรับรอง การจัดสำนักงาน การรักษาความปลอดภัย และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานแพทย์ทหาร ตลอดจนสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์ การตรวจรักษา ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายบันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๒. กองวิทยาการแพทย์ มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล ทางสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ กำหนดขอบเขต เนื้อหาวิชา และวิธีที่ใช้สอบวิชาสายงานเฉพาะตำแหน่งเพื่อการจัดหากำลังพลในสายวิทยาการแพทย์ ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการปรับย้ายกำลังพลในสายวิทยาการแพทย์ จัดทำแผนและโครงการทางการแพทย์ กำหนดมาตรฐานทางการแพทย์ การฝึกศึกษาในสายวิทยาการแพทย์ของกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ในกองบัญชาการกองทัพไทย วิเคราะห์ จัดทำสถิติ นำเสนอข้อมูลและรายงานทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์ การตรวจรักษาและดำเนินการด้านการช่วยเหลือประชาชน ทางการแพทย์และมนุษยธรรมของสำนักงานแพทย์ทหาร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ในกองบัญชาการกองทัพไทยปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายบันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

       ๒.๑ แผนกกิจการแพทย์ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการด้านกิจการแพทย์ทหาร ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการปรับย้ายกำลังพลในสายวิทยาการแพทย์ จัดทำแผนและโครงการทางการแพทย์ สนับสนุนกิจการด้านการแพทย์ การตรวจรักษา และดำเนินการด้านการช่วยเหลือประชาชนทางการแพทย์และมนุษยธรรม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองบัญชาการกองทัพไทย บันทึกและรายงานสถิติงานตามหน้าที่

     ๒.๒ แผนกวิทยาการแพทย์มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาในสายวิทยาการแพทย์ การจัดการความรู้ การพัฒนากำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ในกองบัญชาการกองทัพไทย การกำหนดมาตรฐานทางการแพทย์ การวิเคราะห์ และการจัดทำสถิติทางการแพทย์ การนำเสนอข้อมูล และรายงานทางการแพทย์ การกำหนดขอบเขต เนื้อหาวิชา และวิธีที่ใช้สอบวิชาสายงานเฉพาะตำแหน่ง เพื่อการจัดหากำลังพลในสายวิทยาการแพทย์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ ในกองบัญชาการกองทัพไทย อีกทั้งปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ การทันตกรรม การเภสัชกรรม การพยาบาล บันทึกและรายงานสถิติงานตามหน้าที่

๓. กองแพทย์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การรังสีกรรม ปฏิบัติการชีวเคมี วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้แก่กำลังพลและครอบครัวในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่