เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

K5 3 64

 

5 มีนาคม 2564 ศ.เกียรติคุณ  นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี/ประธานกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยม

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

- เยี่ยมชมนิทรรศการ

- การประชุมตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดอุบลราชธานี

- มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยและเยี่ยมชมโรงพยาบาล

2. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว อำเภอเดชอุดม

- เยี่ยมชมโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต

- เยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงของเด็กนักเรียน

ในการนี้ พลอากาศตรี พิเชษฐ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/กรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ร่วมคณะตรวจเยี่ยม

K16 2 64

 

16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์  ต่ายทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (4) และคุณบุษกร  ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมบริจาคโลหิต และตรวจเยี่ยม กำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมาฆบูชา และในสถานการณ์ การแพร่ระบาด COVID - 19 ที่โลหิตสำรองขาดแคลนตามโครงการกองทัพไทย ร่วมใจ บริจาคโลหิตแก้วิกฤติ COVID – 19 ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย